ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
13 ธันวาคม 2018 12:08:27
หน้าแรก หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 10
1  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / จดหมายข่าว การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ที่ดิน และภาษีป้าย เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2018 16:17:48
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างค่ะ
2  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ของอบต.วังชะโอน เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2018 16:32:38
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
3  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานการติดตามใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2018 16:04:58
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
4  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการเสริมสร้างความรู้ต่อต้านทุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2018 13:08:08
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ต่อต้านทุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
      โดยนายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และนายมานะ เพ็งยิ้ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายเคือง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน จำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  ข้าราชการ พนักงานจ้าง
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
5  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2018 10:20:54
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
6  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2018 08:43:47
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายละเอียดตามด้านล่างค่ะ
7  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของอบต. เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2018 19:10:58
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
8  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2018 15:29:54
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
9  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2018 15:19:37
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
10  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2018 14:40:59
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
11  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2018 14:33:38
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.วังชะโอน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ทั้งนี้ เพื่อดำเนินกาารติดตและประเมินผลแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยมีท้องถิ่นอำเภอบึงสามัคคี นายเอกชัย สีดำ เป็นประธานกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ /สมาชิกสภาอบต. และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
12  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2018 12:57:25
เรียน ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน    (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-เดือนมิถุนายน 2561 ) ทุกท่าน
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก      ผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน      ร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ภายในวันที่     8-30 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าวได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/a55xfl หรือทาง  QR Code ตามด้านล่างค่ะ
      ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการทำแบบสำรวจครั้งนี้
13  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 15:31:17
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
14  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ประกาศ/คำสั่ง อบต. / แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 14:49:13
สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ
15  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / ประเพณียกธงสงกรานต์ ปี 2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 13:27:57
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมประเพณียกธงสงกรานต์ ปี 2561 ณ วัดชัยเคือง หมู่ที่ 3 ตำบลวังชะโอน
16  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / กิจกรรมปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลวังชะโอน เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 13:23:07
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กำแพงเพชร จำนวน 50 ถุง เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลวังชะโอน
นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน มอบหมายให้นางณิชานันท์ อินบัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ประสานผู้นำหมู่บ้านเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาดังกล่าวลงสูแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพัฒนาการทำประมงเชิงอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ปลาในสระน้ำสาธารณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ปลาเลี้ยงปล่อยในสระน้ำสาธารณะภายในตำบลวังชะโอน เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารปลาอนุรักษ์ในแต่ละหมู่บ้าน

ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กำแพงเพชร ผู้ใหญ่สารี ศาสนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 (บ้านชายเคือง) นายสมพร สามล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายเคือง และประชาชนทุกท่านด้วยค่ะ
17  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธุ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ปี 2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 13:17:12
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธุ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี พ.ศ.2561
 ขอขอบคุณ โรงเรียนชายเคือง โรงเรียนบ้านวังชะโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชะโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายเคือง ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน /นักศึกษาและประชาชน ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังชะโอน
18  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ำ “ เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:55:52
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ำ “
19  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / กิจกรรมมอบถังขยะอินทรีย์ให้ ศพด.มาลาศรี และ ศพด.บ้านชัยมงคล เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:52:34
วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายเอกชัย สีดำ ท้องถิ่นอำเภอบึงสามัคคี มอบถังขยะอินทรีย์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาลาศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล รับมอบโดยนางณิชานันท์ อินบัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ซึ่งเป็นการดำเนินการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
20  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:49:40
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นำโดยนายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน และพนักงานส่วนตำบลวังชะโอน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลวังชะโอน เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ ทั้งนี้ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา จำนวน 10 วัดในเขตตำบลวังชะโอน ได้แก่ วัดพงษ์สัก วัดคอปล้อง วัดชัยเคือง วัดระหาน วัดป่าหนองหมี วัดไผ่งาม วัดหนองไทร วัดวังชะโอนน้อย วัดแสงสุริยาราม และวัดวังผึ้ง
21  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:44:23
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นำโดยนายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน และพนักงานส่วนตำบลวังชะโอน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอบึงสามัคคี
22  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / เปิดประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:42:58
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 นายถวิล เอี่ยมสะอาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เปิดประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
23  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / กิจกรรมแปรรูปกล้วย บ้านวังวัด เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:25:40
วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 นายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เป็นประธานเปิด กิจกรรมแปรรูปกล้วย บ้านวังวัด
24  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการจิตอาสาตำบลวังชะโอน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2018 10:24:18
วันพุธ ที่12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ดำเนินโครงการจิตอาสาตำบลวังชะโอน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ วัดแสงสุริยาราม หมู่ที่ 10 บ้านวังชะโอน ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนตำบลวังชะโอน ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของวัดแสงสุริยาราม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
25  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2018 22:26:33
วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 นายพงศ์สิริ พารา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน นางณิชานันท์ อินบัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน และพนักงานส่วนตำบลวังชะโอน ร่วมกับโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร โรงเรียนบ้านวังชะโอน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านหนองไทร ร่วมโครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ บึงอีเอียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
26  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / พิธถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2018 22:22:38
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมลคล และพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ อาคารหอประชุมอำเภอบึงสามัคคี
27  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / ประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2018 22:15:09
วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 นายถวิล เอี่ยมสะอาด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เปิดประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน
28  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2018 22:13:15
วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน จัดโครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน โดยนายประดิษฐ์ คุณนาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายมานะ เพ็งยิ้ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และนางสาวเบญจวรรณ วีระพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชายเคือง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในครั้งนี้
29  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / โครงการติดตามและการประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะฯ เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2018 22:09:30
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 นายพงศ์สิริ พารา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเด่น โดยมีผลงานการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนครบร้อยละ 100 ในโครงการติดตามและการประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 จากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
30  พูดคุยเรื่องทั่วไปใน อบต.วังชะโอน / ข่าวสารใน อบต. / กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ รพ.สต.ชายเคือง เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2018 22:06:57
กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ รพ.สต.ชายเคือง โดยการสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังชะโอน 20-21สค.2561
หน้า: [1] 2 3 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC