วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
         ตำบลวังชะโอน  ล้ำเลิศด้านภูมิปัญญา  พัฒนาเศรษฐกิจ  การศึกษาตลอดชีวิต  ผูกจิตรศิลปะวัฒนธรรม  ผู้นำทางด้านอาชีพ

          2  พันธกิจ
1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.  การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.  ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5.  ส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ
7.  ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผัก ปลอดสารพิษ
8.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.  ส่งเสริมงานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
11. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. กำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
13. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
15. การวางและจัดทำผังเมือง

        3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.  การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
3.  ประชาชนมีความสะดวกสบาย  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
5.  ผลิตพืช ผัก  ผลไม้  มีคุณภาพ  ปลอดสารพิษ
6.  ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
7.  สังคมเอื้ออาทร  ยึดมั่นในหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
8.  ประชาชนได้รับโอกาสในด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
10. ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก สตรี และคนชรา  ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

11.  สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น