ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน


-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
                                                                                                                                                                                                - -ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

-ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร