ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับและตอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

-ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-ขั้นตอนการช่วยเหลือ

-ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม

              ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์           

-ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์  ประจำปี  2553

-ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปี 2552