ข้อมูลผู้พิการ

      - ประกาศรายชื่อผู้พิการ  ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

      - รายชื่อผู้พิการที่ขอขึ้นทะเบียน

      -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555