ตำบล  วังชะโอน
อำเภอ  บึงสามัคคี
จังหวัด  กำแพงเพชร
คำขวัญของตำบล” - 

 

วิสัยทัศน์ของตำบล  ตำบลวังชะโอน  ล้ำเลิศด้านภูมิปัญญา  พัฒนาเศรษฐกิจ  การศึกษาตลอดชีวิต  ผูกจิตรศิลปะวัฒนธรรม  ผู้นำทางด้านอาชีพ
ประวัติความเป็นมา  ตำบลวังชะโอนได้แบ่งการปกครองจากตำบลระหาน  เมื่อปี 2511  โดยมีนายเล็ก  โอวาท  เป็นกำนันคนแรกของตำบลวังชะโอน  พื้นที่ในตอนนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้  สัตว์ป่า  ห้วย หนอง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลา  และเป็นแหล่งที่มีปลาเนื้ออ่อนที่มีรสชาติดีชื่อว่าปลาชะโอนเป็นจำนวนมาก  กลุ่มคนที่อยู่ตำบลระหานและพวกญาติพี่น้องจากต่างท้องที่  มาหาสู่กันเห็นที่ทำกินอุดมสมบูรณ์  จึงชวนอพยพกันมาจากภาคต่าง ๆ ทำการแผ่วถางป่าทำพื้นที่ทำกิน  มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดหมู่บ้านข้างเคียงเกิดขึ้น  ได้แก่  บ้านวังชะโอนน้อย , บ้านวังผึ้ง,  บ้านหนองไทร,บ้านไผ่งาม  ซึ่งเป็นกลุ่มชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมาจากภาคกลาง  ภาคเหนือตอนบน  ได้ แก่ พิจิตร  นครสวรรค์  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  มีที่ทำกินอยู่หมู่บ้านชายเคือง  บ้านระหาน  บ้านใหม่นาตาเซา  บ้างวังวัด  บ้านหนองเสือ  บ้านสันเนินทราย  บ้านคอปล้อง  บ้านพงษ์สัก
กำนันคนที่สองต่อกำนันเล็ก  โอวาท  คือกำนันเอก  จันทรศิริ  และกำนันคนปัจจุบัน         นายพรชัย  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  มีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีความเจริญตามยุคตามสมัย  เส้นทางคมนาคม  สะดวก ถนนลายหลักทุ่งสนุ่น – บึงบ้าน  ลาดยาง  การประกอบการอาชีพการเกษตรหลากหลาย  การค้ามากขึ้น เครื่องใช้เครื่องมือทันสมัย  แต่เกษตรกรยังดำเนินชีวิตอยู่เหมือนเดิมความเป็นอยู่พอใช้แต่บางรายได้พอกิน
ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบล
1.  นายเล็ก          โอวาท                   พ.ศ.  2511-2515
2.  นายเอก          จันทรศิริ               พ.ศ.  2515- 2531
3.  นายพรชัย      พัฒนศักดิ์ภิญโญ                พ.ศ.  2531- ปัจจุบัน